Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše letiště

Naše letište leži za Poličskym sportovnim letištem.
Provozní řád:

PROVOZNÍ ŘÁD MODELÁŘSKÉHO LETIŠTĚ POLIČKA 

Klub leteckých modelářů Polička

 

Článek 1

Všeobecná ustanovení

 

a/ Přístup na modelářské letiště je pouze po vyznačené komunikaci. Parkování je povoleno pouze na místech k tomu účelu vyhrazených.(od seskupení stromů na příjezdové cestě směrem zpět z modelářského letiště) Je zakázáno s dopravními prostředky zajíždět za vyhrazenou bezpečnostní linii nebo přejíždět vzletovou a přistávací dráhu. Příjezd modelářů s letadly, vrtulníky či jinými prostředky modelářské činnosti na modelářské letiště je možný pouze k přednímu okraji vzletové plochy na dobu nutnou k vyložení modelů.

 

b/ Každý člen i jeho host je povinen udržovat čistotu a pořádek na letišti i v jeho okolí.

 

c/ Doprovod členů a uživatelů plochy, návštěvníci a přihlížející se z bezpečnostních důvodů musí pohybovat pouze ve vyhrazeném prostoru, tj. v bezpečnostní zóně. Je zákaz pobíhat po vzletové ploše. Na vzletovou plochu mohou vstupovat po vzájemné dohodě a s maximální opatrností piloti modelů za účelem startu.

 

 

d/ Každý člen klubu a uživatel plochy, který využívá  modelářské letiště, zodpovídá v plné výši za škody způsobené svojí činností.

e/ Oficiální trénink pro členy Modelářského klubu je stanoven v Plánu činnosti klubu .

 

 

Článek 2

 

Pravidla letecko-modelářského provozu

 

a/ Letecko-modelářský provoz je povolen pouze ve vymezeném prostoru, daném modelářským letištěm . Nesmí v zádném případě zasahovat za hranice vymezující jak pozemní, tak vzdušný prostor letiště aeroklubu Polička

 b/ Je zakázáno létat s jakýmikoliv modely nad prostorem vyhrazeném pro diváky, stojánkou modelů a nad parkovištěm vozidel!

 

 

 

c/ Volba čísel kanálů se řídí následujícími pravidly:

1) Při příchodu na modelářské letiště se každý zajemce o létání zapíše na Informační tabuli čísel kanaálů. Na tabuli uvede, jak je stanoveno, své příjmení a číslo kanálu své RC soupravy. V případě, že dojde k situaci, že na letišti jsou dva či více modelářů, se stejným číslem kanálu, postupují následovně :

 1.1) při volbě čísel kanálů je dávána přednost dohodě členů klubu; nedohodnou-li se, musí později příchozí respektovat obsazení kanálu modelářem, který byl na letišti dříve

 1.2) modeláři, kteří užívají shodný kanál se domluví, v jakém pořadí budou létat, přičemž přednost má modelář, který se na letiště dostavil dříve.

 1.3) v případě většího počtu modelářů zodpovídá za letový provoz i volbu kanálů modelář, který se na letiště dostavil nejdříve, nebyl-li vzájemnou dohodou určen jiný modelář

 2) účastníci modelářského provozu jsou povinni se pravdivě a včas informovat o kmitočtech a změnách kanálů svých vysílačů. RC pilot nesmí zapnout vysílač, aniž by se přesvědčil, že jeho kanál není již používán jiným modelářem. Pokud modelář nesplní tuto povinnost, odpovídá za  vzniklou škodu

 3/ Provozovatel letiště nebo jím určený zástupce zakáže provoz modelářům, kteří svým chováním ohrožují nebo omezují ostatní uživatele anebo ohrožují zdraví, život či majetek jiných osob.

 4.Při odchodu z modelářského letiště je každý pilot povinen "odepsat" z Informační tabule čísel kanálů (smazáním zapsaných údajů při příchodu)

 

 Tento Provozní řád modelářského letiště je vždy viditelně umístněn na přístupové cestě k modelářskému letišti a všichni jeho návštěvníci, piloti, doprovody a ostatní veřejnost je povinna se s tímto Řádem seznámit a respektovat jej. Taktéž je tento Provozní řád letiště zveřejněn na internetové stránce Klubu leteckých modelářů. Neseznámení se s tímto řádem neomlouvá případné porušování tohoto řádu a nezbavuje odpovědnosti za případně způsobené škody na majetku či zdraví.

  LETU ZDAR !

 

Klub leteckých modelářů Polička

předseda ing.Bornay Stanislav 

Fotografie